ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการและพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลฯ


ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการและพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาล อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ 8 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย รายละเอียดโปรดโหลด


เอกสารแนบ