ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-241021 ---โทรสาร 035-244838---อีเมล atyc@coj.go.th

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ได้จัดโครงการ “อบรมความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” เพื่อให้คู่ความ ผู้ประกันและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ได้จัดโครงการ “อบรมความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” เพื่อให้คู่ความ ผู้ประกันและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้
                     เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายจุมพล รัตธนภาส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ“อบรมความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” โดยได้มอบหมายให้นายประทักษ์ หัสดี  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ให้แก่คู่ความ ผู้ประกันและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารแนบ